Projekty - Kultura

Wrocławskie Standardy Dostępności Kultury i Wydarzeń 2021

Kolorowe zdjęcie: Na stole leżą dwa przewodniki - biały i niebieski. Napis: Wrocławskie standardy dostępności kultury i wydarzeń. Jak umożliwić uczestnictwo w kulturze osobom z niepełnosprawnościami i seniorom. Logotypy: Fundacja Katarynka, Wrocław miasto spotkań.

Projekt był skierowany do wrocławskich instytucji kultury, pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia, jednostek organizacyjnych gminy, osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów. Jego celem było podniesienie kompetencji pracowników w zakresie szczególnych potrzeb osób z niepełnosprawnością i seniorów oraz przygotowania wydarzeń dostępnych dla wszystkich.

W ramach projektu:

 1. Opracowaliśmy narzędzie umożliwiające ocenę dostępności instytucji i jej oferty i przygotowanie wskazówek poprawiających dostępność instytucji. Narzędzie zostało przygotowane w arkuszu kalkulacyjnym i można go używać w formie elektronicznej (np na tablecie) lub papierowej (wydruk). Uwzględnia ono obowiązujące przepisy prawne, dotyczące dostępności, ewentualne dobre praktyki oraz obowiązujące prawo miejscowe: zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 249/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie stosowania Wrocławskich standardów dostępności przestrzeni miejskich oraz Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 5201/21 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie stosowania Wrocławskich Standardów Dostępności Kultury i Wydarzeń. Materiał – narzędzie audytowe – został przygotowany w formie wygodnej listy sprawdzającej w excelu jako zestaw pytań z podpowiedziami, które pozwalają na zweryfikowanie dostępności oferty instytucji lub wydarzeń oraz jej dostępności cyfrowej (strona internetowa, aplikacje) i obiektów architektonicznych, w których świadczy usługi. Narzędzie pozwala także na zaproponowanie rozwiązań zidentyfikowanych problemów i umożliwia stworzenie planu poprawy dostępności danej instytucji.
 2. Zrealizowaliśmy 5 szkoleń, w sumie 30 godzin, w których wzięły udział 92 osoby. Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 5 szkoleń (w sumie 30 godzin szkoleniowych) z zakresu dostępności dla pracowników instytucji kultury, pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, zaangażowanych we wdrażanie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w różnych obszarach życia społecznego. Byli to przede wszystkim pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Kultury i Sztuki Światowid, Centrum Kultury Zamek, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Miejskiego Wrocławia: Muzeum Militariów w Arsenale Miejskim, Muzeum Sztuki Mieszczańskiej w Ratuszu, Muzeum Teatru i Muzeum Historycznego w Pałacu Królewskim.Szkolenia były dostosowane do potrzeb konkretnej grupy odbiorców i dotyczyły szeroko rozumianej dostępności:
  a) realizacji przepisów Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 1696) i Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 848)
  b) realizacji Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 249/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie stosowania Wrocławskich standardów dostępności przestrzeni miejskich oraz Zarządzenia Prezydenta Wrocławia nr 5201/21 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie stosowania Wrocławskich Standardów Dostępności Kultury i Wydarzeń
  c) podnoszenia świadomości i uwrażliwiania na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i osób starszych
  d) standardów obsługi osób z niepełnosprawnościami i osób starszych
  W ramach działania przeszkoliliśmy 92 osoby.
  Szkolenia były organizowane stacjonarnie i odbywały się w salach udostępnionych przez szkolone instytucje.
 3. Zrealizowaliśmy 5 konsultacji dostępności instytucji kultury. Zrealizowaliśmy audyty architektoniczne dla Klubu Proza i Klubu Pod Kolumnami oraz audyt informacyjno-komunikacyjny dla Teatru Lalek, Teatru Capitol i Wrocławskiego Domu Literatury. Każda z instytucji otrzymała zalecenia dotyczące działań, które zarekomendowaliśmy w celu poprawienia dostępności jej oferty dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie wskaźnika to karty pracy konsultantów.
 4. Dokonaliśmy sprawdzenia stanu dostępności oferty wybranych instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Prezydenta Wrocławia nr 249/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie stosowania Wrocławskich standardów dostępności przestrzeni miejskich oraz nr 5201/21 z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie stosowania Wrocławskich Standardów Dostępności Kultury i Wydarzeń.
  Do oceny stanu dostępności wykorzystaliśmy materiał przygotowany wcześniej w ramach zadnia. W ramach działania przeprowadziliśmy 5 konsultacji dla różnych instytucji kultury: Wrocławskiego Domu Literatury, Klubu Proza, Teatru Capitol, Klubu Pod Kolumnami, Teatru Lalek. Sprawdzaliśmy dostępność architektoniczną (w 2 przypadkach) i informacyjno-komunikacyjną (w 3 przypadkach). Była to odpowiedź na zapotrzebowanie tych instytucji kultury. Każda z nich otrzymała informację o stopniu spełnienia wymogów dostępności oraz zalecenia dla jej poprawy.

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW GMINY WROCŁAW (WWW.WROCLAW.PL)

Logotyp: Po lewej kwiatek. Obok napis Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

 

 

Logotyp: MOPS, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu