O nas

O nas

Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA, powstała w 2010 roku, aby otwierać przestrzeń kultury, sportu i kinematografii osobom niewidomym i niesłyszącym.

Do tej pory przystosowaliśmy do potrzeb osób niewidomych wiele filmów i spektakli, które były prezentowane w kinach i teatrach w całej Polsce. Dostosowujemy wystawy muzealne. Organizujemy cykliczne pokazy filmowe bez barier w Kinie Nowe Horyzonty we Wrocławiu oraz spacery z audiodeskrypcją i tłumaczeniem na Polski Język Migowy po najciekawszych zakątkach miasta. Prowadzimy działalność ekspercką, wspierając i szkoląc instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne. Zajmujemy się także audiodeskrypcją na stadionach. Przystosowujemy do potrzeb niewidomych wydarzenia sportowe, głównie mecze piłki nożnej, we Wrocławiu, na stadionie Legii Warszawa oraz online podczas meczów reprezentacji Polski rozgrywanych w kraju. Dzięki współpracy m.in. z NC+ tworzymy także audiodeskrypcje do wydarzeń sportowych transmitowanych przez stacje telewizyjne.

Naszym flagowym projektem jest ADAPTER.PL – portal filmowy dla osób niewidomych i niesłyszących. To pierwszy w Polsce i jeden z niewielu na świecie portali vod z filmami dostosowanymi dla widzów z dysfunkcją wzroku i słuchu. Portal działa od 2014 roku i gromadzi ponad 30 tysięcy widzów miesięcznie. Obecnie prezentuje 150 polskich filmów z audiodeskrypcją i napisami. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, nie ma potrzeby logowania. ADAPTER.PL został doceniony m.in. przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i został laureatem 9. edycji Nagród PISF, jedynych polskich nagród za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina. ADAPTER otrzymał statuetkę w kategorii „Portal internetowy/blog o tematyce filmowej”, która została wręczona podczas na gali podczas 41. Festiwalu Filmowego w Gdyni we wrześniu 2016 roku.

Statut Fundacji na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA

(przyjęty 18. stycznia 2010 r. z późniejszymi zmianami)

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA ustanowiona została przez:
1) Mariusza Trzeciakiewicza,
2) Justynę Mańkowską,
3) Adama Buraka,
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym numer A 200/2010 sporządzonym w kancelarii notarialnej Wisławy Boć, we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 121, w dniu 22.01.2010 roku, z późniejszą zmianą: Rep. A 245/2010.

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona. Dla celów współpracy z zagranicą Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. Fundacja może używać nazwy skróconej w brzmieniu: Fundacja KATARYNKA

Fundacja posiada osobowość prawną. Jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław.

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z prawem miejsca działania.

Fundacja może posługiwać się własnym logotypem, okrągłą pieczęcią oraz może ustanawiać własne odznaki członkowskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Fundacja powołana jest na czas nieokreślony.

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 1. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji z zachowaniem pełnej autonomii.
 2. Do prowadzenia swoich działań Fundacja może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura i przedstawicielstwa, w kraju i za granicą.
 3. Działalność Fundacji ochotniczo i bez wynagrodzenia mogą wspierać Wolontariusze. Może ona też korzystać z pomocy innych osób prawnych i fizycznych.
 4. Fundacja ma prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów poniesionych przez Wolontariuszy i inne osoby prawne i fizyczne, w związku z pracą wykonywaną na jej rzecz.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w obszarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność gospodarcza stanowi funkcję pomocniczą dla działalności statutowej.
 6. Osobom wchodzącym w skład wybieralnych organów Fundacji, przysługuje prawo do zwrotu kosztów, poniesionych w związku z wykonywaniem przez nich zadań statutowych.

 

Rozdział II.
Cele i sposoby ich realizacji

Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań służących rozwojowi życia kulturalnego, oraz promocja turystyki i aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowywania szeroko pojętych dóbr kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych, głównie niewidomych i niedowidzących.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej w obszarze:

 1. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wyrównywania szans tych osób i ich rodzin w dostępie do materialnych dóbr kultury, dostępie do sztuki i wszelkich przejawów artystycznej myśli twórczej;
 2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wyrównywania szans tych osób i ich rodzin w dostępie do obiektów użyteczności publicznej ( muzeów, teatrów, urzędów, obiektów sakralnych, zabytkowych itp. );
 3. działania związane z ochroną dóbr kultury, podtrzymywaniem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. działania edukacyjne, przejawiające się w organizacji szkoleń, paneli dyskusyjnych, akcji informacyjnych, wykładów, odczytów i prelekcji;
 5. promocję działań artystycznych, propagowanie turystyki i aktywnego wypoczynku;
 6. działania w zakresie ochrony zdrowia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych;
 7. propagowanie i ochronę praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 8. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 9. wspieranie techniczne, szkoleniowo-informacyjne lub finansowe organizacji pozarządowych i innych jednostek zajmujących się działalnością o tożsamym lub zbliżonym charakterze;
 10. popieranie i prowadzenie wszelkich inicjatyw kulturalnych, edukacyjnych i społecznych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze;
 11. działalność na rzecz bezpiecznego, atrakcyjnego i aktywnego organizowania czasu wolnego dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób niepełnosprawnych;
 12. działania mające na celu promocję aktywnego życia w wieku starszym i godnego starzenia się.

 

Rozdział III
Majątek i Dochody Fundacji

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski, w kwocie 1.300 zł. ( słownie: jeden tysiąc i trzysta złotych), a także mienie i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.
Na realizację celów statutowych Fundatorzy przeznaczają kwotę 300 zł. (słownie: trzysta złotych). Na prowadzenie działalności gospodarczej – kwotę 1.000 zł. ( słownie: jeden tysiąc złotych)

Dochody Fundacji w szczególności mogą pochodzić z:

 1. majątku własnego Fundacji
 2. odsetek z lokat i depozytów bankowych
 3. spadków, zapisów i darowizn
 4. datków pochodzących z ofiarności publicznej, z organizacji zbiórek i imprez publicznych
 5. grantów, dotacji i subwencji pochodzących od krajowych i zagranicznych osób fizycznych i prawnych,
 6. działalności gospodarczej Fundacji.

Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczane będą na jej działalność statutową.

Dochody pochodzące ze spadków, zapisów i darowizn mogą być przeznaczane na każdą działalność statutową Fundacji, o ile Darczyńca nie zdecydował inaczej.

W przypadku powołania „Fundacji” do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Fundacji.

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje Zarząd.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. Przygotowywanie i tworzenie audiodeskrypcji;
 2. Przygotowywanie i tworzenie audioprzewodników;
 3. Wydawanie publikacji tekstowych i audiowizualnych;
 4. Dystrybucja urządzeń i systemów telekomunikacyjnych i audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych i niedowidzących;
 5. Organizacja i prowadzenie szkoleń, wykładów odczytów i prelekcji;Organizacja i prowadzenie imprez o charakterze integracyjnym i rozrywkowym;
 6. Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji multimedialnych;
 7. Produkcja audiowizualna na potrzeby Radia, Telewizji i innych mediów;
 8. Udźwiękawianie filmów, materiałów telewizyjnych i spektakli teatralnych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niewidomych i niedowidzących.
 9. W odniesieniu do działalności gospodarczej Fundacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa gospodarczego i podatkowego. W księgach rachunkowych fundacji działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności społecznej.

 

Rozdział III.
Organy Fundacji

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji – zwana zamiennie RADĄ
 2. Zarząd Fundacji – zwany zamiennie ZARZĄDEM

Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.

 

Rada Fundacji

Rada Fundacji, jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
Rada Fundacji składa się z trzech do ośmiu członków, powoływanych na 5-letnią kadencję.
Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Kieruje on pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady
Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady, na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia jej składu, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej.
Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, złożenia pisemnej rezygnacji, w przypadku skazania na karę pozbawienia praw publicznych lub odwołania.
Członek Rady może zostać odwołany w przypadku naruszenia prawa lub działania na szkodę Fundacji. Odwołanie następuje w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
Nie można łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją.

10.
Rada Fundacji zbiera się, co najmniej raz w roku i pracuje na posiedzeniach.
Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, lub na pisemny wniosek Zarządu.
Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
O posiedzeniach Rady i ich terminach informuje Przewodniczący, w czasie nie krótszym niż 14 dni przed zaplanowanym posiedzeniem. Zawiadomienie dokonywane jest listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem odbioru.
W sytuacjach wyjątkowych, a w szczególności w obliczu spraw niecierpiących zwłoki, Rada Fundacji może odbyć posiedzenie drogą telekonferencji za pomocą sieci telefonicznych lub teleinformatycznych.

Protokół z posiedzenia Rady organizowanego z użyciem kanałów teleinforamtycznych zawierać powinien:
1) datę telekonferencji oraz skrócony opis technologiczny użytej metody komunikacji;
2) sposób identyfikacji i uwierzytelniania poszczególnych uczestników posiedzenia, używanych w czasie telekonferencji;
3) cyfrowy zapis lub pisemny skrót telekonferencji;
4) listę podjętych uchwał wraz z liczbami głosów oddanych „za” oraz „przeciw” uchwale.

11.
Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
Nadzór nad działalnością Fundacji. W szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji
Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji.

12.
Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd Fundacji

13.
Zarząd Fundacji składa się z dwóch członków – Prezesa i Wiceprezesa – powoływanych przez Radę Fundacji na 4-letnią kadencję. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencje.
Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3) śmierci członka Zarządu.

14.
Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
2) uchwalanie regulaminów,
3) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
4) zatrudnianie pracowników, ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości wynagrodzeń,
5) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
6) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
7) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inna Fundacją oraz likwidacji Fundacji.

W regularnym kierowaniu pracą Fundacji, Zarząd komunikuje się ze sobą na bieżąco, a decyzje podejmowane są w oparciu o zasadę jednomyślności. W przypadku braku jednomyślności, decyzję podejmuje jednoosobowo Prezes Zarządu, jednak musi być ona poprzedzona uzyskaniem pisemnego stanowiska Rady Fundacji, dotyczącego przedmiotowego zagadnienia.
Decyzje dotyczące zmiany lub modyfikacji działań statutowych, Zarząd podejmuje na posiedzeniach, w formie uchwał, przy zastosowaniu zasady jednomyślności.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym posiedzeniem. Powiadomienia dokonuje prezes za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub wobec jej braku – listem poleconym.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
Zarząd co roku, do dnia 30 stycznia, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

Sposób reprezentacji

15
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych nie przekraczających kwoty 20 tysięcy PLN, uprawniony jest każdy z członków zarządu, Prezes i Wiceprezes, jednoosobowo.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych powyżej 20 tysięcy PLN, koniecznych jest dwóch członków Zarządu, Prezes i Wiceprezes, działających łącznie.
W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oświadczenia woli w imieniu Fundacji składać może każdy z członków Zarządu, jednoosobowo.

Zmiana Statutu

16.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Może to uczynić samodzielnie, lub na wniosek Zarządu Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów, dla realizacji, których Fundacja zastała ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

Połączenie z inną Fundacją

17.
W celu bardziej efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną Fundacją o podobnym profilu działalności. Połączenie nie jest możliwe, jeśli w jego wyniku miałby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

18.
Decyzję w sprawie połączenia z inną Fundacją podejmuje Rada Fundacji, przy czym dla swej skuteczności wymaga ona jednomyślnej uchwały. Głosowanie w tej sprawie musi być poprzedzone uzyskaniem i przyjęciem pisemnej opinii Zarządu.

Likwidacja Fundacji

19.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
Rada Fundacji informuje o jej likwidacji właściwego ministra, wskazanego w par.1, pkt. 9

20.
Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, przy czym dla swej skuteczności wymaga ona jednomyślnej uchwały. Głosowanie w tej sprawie musi być poprzedzone uzyskaniem i przyjęciem pisemnej opinii Zarządu.

21.
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
22
Zabrania się:

Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;
Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów, lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;
Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

23
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowania postanowienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach