Produkcja Audiowizualna dla projektu ADAPTER. Zapytanie Ofertowe.

Produkcja Audiowizualna dla projektu ADAPTER. Zapytanie Ofertowe.

Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji KATARYNKA zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

 

Nagranie studyjne, montaż audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących oraz nagranie, montaż tłumacza języka migowego wraz z kodowaniem pliku wideo do publikacji w Internecie. Czas trwania to 536 aktów, które składają się na 27 filmów.


Zadanie jest realizowane w ramach projektu „ADAPTER. Filmoteka bez barier. Portal filmowy dla niewidomych i niesłyszących” finansowanego ze środków PFRON w ramach 15 konkursu o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadanie dotyczy celu programowego nr 4 : zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług.

Termin realizacji zadania.
Zadanie będzie realizowane między 14 lutego 2015 roku a 1 marca 2016 roku według harmonogramu będącego załącznikiem umowy.

Szczegółowy opis zamówienia.
Zadaniem wykonawcy jest:

  1. Wykonanie nagrania studyjnego gotowych skryptów audiodeskrypcji, wypalenie przygotowanych napisów lub nagranie tłumaczenia migowego; montaż audiodeskrypcji oraz napisów/tłumaczenia języka migowego . Zadanie opiewa na 27 filmów, które obejmą 536 aktów (akt = 10 minut filmu).
  2. Kodowanie i przygotowanie plików filmowych w formatach odpowiednich do publikacji video do Internetu.

Sposób realizacji zamówienia.

  1. Zaplanowane do emisji w danym miesiącu filmy jako przekodowane pliki w formacie mp4 będą przekazywane regularnie, do 10 dnia każdego miesiąca według określonego harmonogramu. Z tym, że pierwszy materiał audiowizualny ma być przekazany zamawiającemu do 1 marca 2015 roku.
  2. Wykonawca będzie archiwizował i przekazywał co 2 miesiące także pliki dźwiękowe z audiodeskrypcją do filmów.
  3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania zamawiającemu wyłącznych autorskich praw majątkowych do nagranych materiałów

Warunki udziału.
Wykonawca musi wykazać się 2-letnim doświadczeniem w realizacji nagrań audio do produkcji audiowizualnych.

Kryteria oceny ofert.
Wykonawca powinien złożyć ofertę ceny jednostkowej (akt) oraz ceny całościowej (27 filmów).  Cena (100%) powinna zawierać koszty materiałów i zasobów ludzkich (100 pkt).  Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu Zamówienia.

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy, w każdym czasie bez podania przyczyn lub zamknąć postępowanie ofertowe.

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty e-mailem na adres fundacja.katarynka@gmail.com lub złożenia oferty w formie wydrukowanej w siedzibie Fundacji KATARYNKA najpóźniej do dnia 12 lutego 2015 do godz. 15.30.